Category (48)

ID : 59431
Brand : Dwarf Bike
Model : DB001/CR
Last Update : 17/12/2558 11:35 Preview : 20,822
รถจักรยานแคระ เป็นรถจักรยานขับเคลื่อนล้อหน้าเลี้ยวล้อหลัง มีความยาวตลอดคันเพียง 73 เซนติเมตร ใช้อะไหล่เดียวกับรถจักรยานทั่วไป ลักษณะการใช้งานอื่นๆก็เหมือนรถจักรยานทั่วไป เพียงฝึกซ้อมขับขี่ให้เกิดความคุ้นเคย เหมาะสมกับผู้ขับขี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ น้ำหนักเบากว่ารถจักรยานทั่วไปเพียง 9.3 กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง 80 กิโลกรัม
ID : 59433
Brand : Dwarf Bike
Model : DB003/CR
Last Update : 17/12/2558 11:35 Preview : 16,046
เป็นแท่นสำหรับประกอบเข้ากับรถจักรยานแคระ เปลี่ยนให้เป็นจักรยานออกกำลังกาย ใช้ปั่นออกกำลังกายอยู่กับที่ ใช้สะดวก ติดตั้งง่าย
ID : 59442
Brand : PUGp
Model : FDB001/CR
Last Update : 17/12/2558 11:00 Preview : 16,725
รถจักรยานม้วน เป็นรถจักรยานพับสองตอน ด้วยการออกแบบจุดเชื่อมต่อและขนาดตัวถังรถอย่างพิถีพิถัน ทำให้เมื่อพับเก็บจะมีขนาดเล็กโดยไม่ต้องถอดตัวชิ้นส่วนใดออก และสามารถพับได้ง่ายรวดเร็ว
ID : 59443
Brand : PUGp
Model : FDB002/CR
Last Update : 17/12/2558 11:02 Preview : 15,675
รถจักรยานม้วน เป็นรถจักรยานพับสองตอน ด้วยการออกแบบจุดเชื่อมต่อและขนาดตัวถังรถอย่างพิถีพิถัน ทำให้เมื่อพับเก็บจะมีขนาดเล็กโดยไม่ต้องถอดตัวชิ้นส่วนใดออก และสามารถพับได้ง่ายรวดเร็ว
ID : 59446
Brand : PUGp
Model : FDB004
Last Update : 17/12/2558 11:08 Preview : 14,832
กระเป๋าสำหรับใส่รถจักรยานม้วน
ID : 59448
Brand : PUGp
Model : FDB003/CR
Last Update : 17/12/2558 11:05 Preview : 15,620
เป็นแท่นสำหรับประกอบเข้ากับรถจักรยานม้วน เปลี่ยนให้เป็นจักรยานออกกำลังกาย ใช้ปั่นออกกำลังกายอยู่กับที่ ใช้สะดวก ติดตั้งง่าย
ID : 59582
Brand : PUGp
Model : MPT001
Last Update : 26/11/2560 15:57 Preview : 20,752
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59583
Brand : PUGp
Model : MPT004
Last Update : 26/11/2560 15:55 Preview : 18,776
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59584
Brand : PUGp
Model : MPT005
Last Update : 26/11/2560 15:55 Preview : 27,900
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59585
Brand : PUGp
Model : MPT006
Last Update : 26/11/2560 15:54 Preview : 18,121
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59586
Brand : PUGp
Model : MPT007
Last Update : 26/11/2560 15:54 Preview : 18,776
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59587
Brand : PUGp
Model : MPT008
Last Update : 26/11/2560 15:53 Preview : 16,109
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59588
Brand : PUGp
Model : MPT002
Last Update : 26/11/2560 15:56 Preview : 20,740
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 59591
Brand : PUGp
Model : STB001/CR
Last Update : 17/12/2558 11:51 Preview : 15,226
ID : 59592
Brand : PUGp
Model : FB002/CL
Last Update : 17/12/2558 11:28 Preview : 17,001
รถจักรยานสองตอนสำหรับผู้ขับขี่ 2 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน นั่งขี่สบายทุกที่นั่งด้วยความยาวแต่ละตอนเท่ากับรถจักรยานทั่วไป ระบบโซ่เดี่ยวแยกปั่นอิสระระหว่างผู้ขับขี่แต่ละคนจึงขับง่าย เบาแรงปลอดภัยด้วยระบบเบรกหน้า-หลังควบคุมจากผู้ขับคนหน้า รับน้ำหนักผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายได้อย่างเหมาะสม
ID : 59597
Brand : PUGp
Model : CPN001
Last Update : 17/12/2558 11:10 Preview : 24,365
ใช้ประกอบกับรถจักรยานทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรถสามล้อแบบสองล้อหน้า สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานสองล้อไม่ได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเพิ่มเติมตะกร้าข้างหน้ารถได้ ติดตั้งง่ายด้วยการยึดน๊อต ประหยัด ปลอดภัย มีให้เลือกสองขนาด สำหรับประกอบกับรถจักรยานขนาดล้อ 20 นิ้ว และ 24 นิ้ว
ID : 59600
Brand : PUGp
Model : SPG001
Last Update : 17/12/2558 11:41 Preview : 15,598
รถสามล้อวีไอพี เป็นรถสามล้อแบบหรูหราพิเศษสำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน ใช้ระบบเบรกแบบดิสเบรคควบคุมด้วยไฮดรอลิค ขับง่ายเบาแรงด้วยระบบเกียร์ 5 สปีด เบาะนั่งผู้โดยสารเสริมด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี
ID : 59601
Brand : PUGp
Model : SPG003
Last Update : 17/12/2558 11:43 Preview : 15,695
ID : 59602
Brand : PUGp
Model : SPG002
Last Update : 17/12/2558 11:42 Preview : 15,675
ID : 59603
Brand : PUGp
Model : SPG005
Last Update : 17/12/2558 11:39 Preview : 19,984
รถสี่ล้อปั่น ออกแบบรูปทรง และ ผลิตเฉพาะตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบเกียร์ 6 สปีด ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคดิสเบรกที่ 2 ล้อหลัง