02.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (5)

ID : 96794
Brand : PUGp
Model : ASS002
Last Update : 29/07/2557 11:32 Preview : 9,238
ใช้เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ID : 109655
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 13:25 Preview : 3,693
ใช้ประกอบกับวีลแชร์ทั่วไปเพื่อการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
ID : 127635
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 13:30 Preview : 1,620
ID : 152907
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 13:45 Preview : 224
ID : 152909
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 14:06 Preview : 369